Klaipėda

+370 618 61111

Bendra informacija

[email protected]

Informacija apie pageidaujamą gauti kreditą
Jūs esate:
Kredito suma: *
Terminas (mėnesiais): *
Paskirtis: *
Kredito rūšis: *
Kliento duomenys
Vardas: *
Pavardė: *
Asmens kodas: *
Elektroninis paštas:
Kontaktinis telefono numeris: *
Adresas: *
Miestas / rajonas / kaimelis: *
Pareigos:
Darbovietė:
Stažas dabartinėje darbovietėje mėnesiais:
Banko sąskaitos nr.: *
Banko pavadinimas:
Informacija apie kredito gavėjo pajamas ir įsipareigojimus
Mėnesinių pajamų per paskutinių 6 mėnesių laikotarpį vidurkis:
Pajamų rūšis: *
Jei turite kitų pajamų, įrašykite jas žemiau, nurodydami mėnesinių pajamų dydį per paskutinių 6 mėnesių laikotarpį vidurkį bei pajamų rūšį:
Ar Jums yra žinoma, kad Jūsų mėnesinės pajamos ateityje keisis: *
Nurodykite kokios bus Jūsų pajamos po jų pasikeitimo: *
Išlaidos maistui per mėnesį: *

Išlaidos būsto išlaikymui per mėnesį:*
Išlaidos drabužiams ir kitoms būtinoms išlaidos per mėnesį: *
Kitos išlaidos namų ūkio išlaikymui:*

Finansų įstaiga:*

Per mėnesį mokama finansinio įsipareigojimo suma: *
Finansinio įsipareigojimo likutis ir galutinis įvykdymo terminas:*
Finansų įstaiga:*

Per mėnesį mokama finansinio įsipareigojimo suma:*
Finansinio įsipareigojimo likutis ir galutinis įvykdymo terminas:*
Jei turite daugiau finansinių įsipareigojimų, įrašykite juos žemiau, nurodydami finansų įstaigos pavadinimą, įsipareigojimo likutį, per mėnesį mokamą finansinio įsipareigojimo sumą ir galutinį įsipareigojimo įvykdymo terminą:*
Planuojami prisiimti finansiniai įsipareigojimai ateityje:
Ar per pastaruosius 6 mėnesius vėlavote vykdyti įsipareigojimus kitoms finansų įstaigoms ir/arba kitiems kreditoriams (nurodykite kreditorių, vėlavimo sumą bei įsiskolinimo sumokėjimo datą):*
Šeimyninė padėtis: *
Informacija apie kredito gavėjo sutuoktinį:
Vardas: *
Pavardė: *
Asmens kodas: *
Elektroninis paštas:
Kontaktinis telefono numeris:
Adresas:
Pareigos:
Darbovietė:
Stažas dabartinėje darbovietėje mėnesiais:
Informacija apie kredito gavėjo sutuoktinio pajamas ir įsipareigojimus
Mėnesinių pajamų per paskutinių 6 mėnesių laikotarpį vidurkis: *
Pajamų rūšis: *
Jei turite kitų pajamų, įrašykite jas žemiau, nurodydami mėnesinių pajamų dydį per paskutinių 6 mėnesių laikotarpį vidurkį bei pajamų rūšį:
Ar Jums yra žinoma, kad Jūsų mėnesinės pajamos ateityje keisis: *
Nurodykite kokios bus Jūsų pajamos po jų pasikeitimo: *
Finansų įstaiga:

Per mėnesį mokama finansinio įsipareigojimo suma:
Finansinio įsipareigojimo likutis ir galutinis įvykdymo terminas:
Finansų įstaiga:

Per mėnesį mokama finansinio įsipareigojimo suma:
Finansinio įsipareigojimo likutis ir galutinis įvykdymo terminas:
Jei turite daugiau finansinių įsipareigojimų, įrašykite juos žemiau, nurodydami finansų įstaigos pavadinimą, įsipareigojimo likutį, per mėnesį mokamą finansinio įsipareigojimo sumą ir galutinį įsipareigojimo įvykdymo terminą:
Planuojami prisiimti finansiniai įsipareigojimai ateityje:
Ar per pastaruosius 6 mėnesius vėlavote vykdyti įsipareigojimus kitoms finansų įstaigoms ir/arba kitiems kreditoriams (nurodykite kreditorių, vėlavimo sumą bei įsiskolinimo sumokėjimo datą):
Informacija apie įkeičiamą nekilnojamąjį turtą:
Turto rūšis: *
Įrašykite nekilnojamo turto rūšį:
Kambarių skaičius:
Plotas:
Unikalus Nr.:
Adresas: *
Nekilnojamojo turto vertė:
Ar jūs esate nekilnojamo turto savininkas?: *
Informacija apie nekilnojamojo turto savininką: *
Vardas: *
Pavardė: *
Asmens kodas:
El. paštas:
Telefono nr.:
Adresas:
Šeimyninė padėtis: *
Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis:
Nurodykite ar Jūs, Jūsų artimas šeimos narys1 bei artimas pagalbininkas2 eina ar ne anksčiau negu prieš vienus metus ėjo svarbias viešąsias pareigas3 Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose (politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis): *
Vardas, pavardė, ryšys: *
Valstybė: *
Pareigos: *
1Artimaisiais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
2Artimasis pagalbininkas:
1) fizinis asmuo, kuris su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politiškai pažeidžiamam (paveikiamam) asmeniui, naudos gavėjas.
3Pareigos - pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
Kaip sužinojote apie UAB „Kredito garantas“?*
Pasirašydamas paraišką, patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija teisinga, prisiimu atsakomybę už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti UAB "Kredito garantas" dėl melagingos informacijos pateikimo. Sutinku pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius šioje anketoje pateiktus duomenis. Pasikeitus šioje anketoje pateiktai informacijai, įsipareigoju nedelsdamas apie tai pranešti UAB „Kredito garantas“. Esu informuotas, kad nepateikus visos anketoje nurodytos informacijos arba pateikus neteisingą informaciją, UAB „Kredito garantas“ turi teisę nepradėti su manimi dalykinių santykių, o nustačiusi, kad pateikti duomenis buvo neteisingi ar yra pasikeitę dalykinius santykius nutraukti. UAB „Kredito garantas“ paslaugomis ketinu naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos.

Pasirašydamas paraišką, patvirtinu, kad su UAB „Kredito garantas“ asmens duomenų tvarkymo politika esu susipažinęs ir esu informuotas, kad galiu ją gauti UAB „Kredito garantas“ skyriuje arba interneto puslapyje www.kreditogarantas.lt.

Siekiant tinkamai įvertinti Jūsų kreditingumą, prašome Jūsų pateikti UAB "Kredito garantas" dokumentus, patvirtinančius paraiškoje patektą informaciją apie Jūsų pajamas ir įsipareigojimus (pvz. pajamas pagrindžiančius dokumentus: darbo sutartį, banko sąskaitos išrašus, gyventojų pajamų deklaracijas, kitas sutartis ir dokumentus pagrindžiančius Jūsų gaunamas pajamas; finansinius įsipareigojimus pagrindžiančius dokumentus: kredito arba paskolų sutartis, lizingo sutartis, kredito kortelių sutartis bei kitus finansinius įsipareigojimus ir jų dydį pagrindžiančius dokumentus).

PASTABA. Prireikus, UAB "Kredito garantas" gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus. Sudarant įkeičiamo nekilnojamojo turto draudimo sutartį, būtina UAB "Kredito garantas" nurodyti naudos gavėju.

Sutinku, kad UAB "Kredito garantas" mano asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Esu susipažinęs su savo teise nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat su savo teise susipažinti su UAB "Kredito garantas" tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. Esu informuotas apie teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. *
Siųsti paraišką ir patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir sutinku, kad tvarkytumėte mano asmens duomenis, kaip nurodyta sutikime *.

Svarbi informacija!

Keičiasi Kredito garanto adresas Kaune!

Nuo šiol lauksime Jūsų:

K. Donelaičio g. 62/ Putvinskio g. 53, Kaunas 213 kabinetas, 2 aukštas