Klaipėda

+370 618 61111

Bendra informacija

[email protected]

UAB „KREDITO GARANTAS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

UAB „Kredito garantas“ asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kaip UAB „Kredito garantas“ tvarko asmens duomenis.

Ši Politika taikoma UAB „Kredito garantas“ ir Klientų, kurie kreipėsi į UAB „Kredito garantas“ dėl galimybės naudotis UAB „Kredito garantas“ teikiamomis paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Kredito garantas“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šios Politikos įsigaliojimo.

 1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, iš kurios galima nustatyti Kliento tapatybę.

1.2. Klientas – tai fizinis asmuo, kuris kreipėsi į UAB „Kredito garantas“ dėl galimybės naudotis UAB „Kredito garantas“ teikiamomis paslaugomis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Kredito garantas“ teikiamomis paslaugomis.

1.3. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

1.4. UAB „Kredito garantas“ – Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, kurio juridinio asmens kodas 302667429, faktinis veiklos adresas Naujojo Sodo g. 1A / 18 aukštas, Klaipėda, telefono Nr. +370 46 493964, el. pašto adresas [email protected].

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Kredito garantas“ tvarko Klientų Asmens duomenis.

2.2. Klientų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

2.3. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

2.4. Asmens duomenų tvarkymui UAB „Kredito garantas“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. UAB „Kredito garantas“ bendradarbiauja tik su tokiai duomenų tvarkytojais, kurie sugeba užtikrinti tokią pačią asmens duomenų apsaugą kokią taiko UAB „Kredito garantas“. Pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai Klientų asmens duomenis tvarko tik pagal UAB „Kredito garantas“ nurodymus ir įgyvendindami nurodytus tikslus.

2.5. Užsisakydamas ir/arba naudodamasis UAB „Kredito garantas“ siūlomomis paslaugomis bei suteikdamas UAB „Kredito garantas“ savo asmens duomenis, Klientas sutinka su šios Politikos nuostatomis.

 1. ASMENS DUOMENYS, KURIUOS RENKA UAB „KREDITO GARANTAS“

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Kliento ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

3.1. Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys.

3.2. Duomenys apie finansinį raštingumą – išsilavinimas, profesinė veikla, darbovietė, stažas.

3.3. Duomenys apie Kliento elgesį internete – duomenys apie tai ką Klientas atliko UAB „Kredito garantas“ interneto svetainėje.

3.4. Duomenys apie Kliento ryšį su juridiniais asmenimis ar kitais Klientais – duomenys kokiais ryšiais Klientas yra susijęs su juridiniais asmenimis ir/ar kitais Klientais, kokias pareigas ir/ar paslaugas teikia.

3.5. Duomenys apie šeimą – šeimyninė padėtis, vaikų skaičius.

3.6. Finansiniai duomenys – atsiskaitomosios sąskaitos numeris, turimi finansiniai įsipareigojimai, finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas, kredito istorija, kreditingumas, turtas, jo rūšys, vertė, gaunamos pajamo ir jų rūšys, stabilumas, šaltiniai, išlaidos ir jų rūšys, informacija gauta iš registrų ir kitų subjektų, atliekant Kliento kreditingumo vertinimą.

3.7. Informacija, surinkta bendraujant su Klientu – laiškai, žinutės, susirašinėjimas, telefoninių pokalbių įrašai.

3.8. Komunikaciniai duomenys – telefono numeris, gyvenamosios ir korespondencijos adresas, el. pašto adresas.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

UAB „Kredito garantas“ renka ir naudoja Klientų asmens duomenis, kuriuos pateikia pats Klientas, arba kuriuos gauna iš kitų šaltinių. UAB „Kredito garantas“ tvarko Klientų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

4.1. Klientų identifikavimas – UAB „Kredito garantas“ renka Kliento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, siekdamas identifikuoti Klientą.

4.2. Ryšių palaikymas – UAB „Kredito garantas“ renka Kliento telefono numerį, gyvenamosios ir korespondencijos adresą, elektorinio pašto adresą, siekdamas komunikuoti su Klientu, pranešti jam naujausią informaciją apie teikiamas paslaugas, sutarčių vykdymą bei kitą svarbią informaciją.

4.3. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – vykdydama teisės aktų reikalavimus UAB „Kredito garantas“ renka informaciją apie Kliento darbovietę, einamas pareigas, pilietybę, ar Klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo ar eina kitas aukštas valstybines pareigas.

4.4. Kreditingumo ir Kliento rizikos vertinimas – Siekdama tinkamai įvertinti Kliento galimybes gauti kreditą bei įvertinti ir suvaldyti Kliento keliamą riziką, UAB „Kredito garantas“ renka informacija apie Kliento pajamas, išsilavinimą, darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus, kredito ir mokėjimų istoriją, šeimą.

4.5. Kliento ir/ar UAB „Kredito garantas“ interesų apsauga – siekdama apsaugoti Kliento ir/ar UAB „Kredito garantas“ interesus, UAB „Kredito garantas“ renka informaciją apie Kliento ir UAB „Kredito garantas“ komunikaciją.

4.6. Kliento nuomonės teiravimasis – siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, UAB „Kredito garantas“ gali prašyti Kliento pateikti nuomonę apie teikiamas paslaugas, Klientų pageidavimus ir lūkesčius. Klientų pateikti atsakymai yra vertinami ir saugojami.

4.7. Tiesioginė rinkodara – UAB „Kredito garantas“ tvarko Kliento vardą, pavardę, gyvenamosios vietos ir korespondencijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą vykdydama tiesioginę rinkodarą.

4.8. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu – siekdama įgyvendinti galimybę Klientas teikti paraiškas kreditui gauti nuotoliniu būdu, UAB „Kredito garantas“ renka informaciją apie Kliento atsiskaitomosios sąskaitos numerį, iš kurios atliekamas pavedimas, patvirtinantis paraiškos teksto ir/ar sutikimo tikrinti asmens duomenis unikalumą, IP adresą.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

5.1. UAB „Kredito garantas“ turi teisę gauti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis, esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • Klientas kreipėsi į UAB „Kredito garantas“ dėl paslaugų teikimo ir siekia sudaryti sutartį;
 • Klientas duoda susitikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • siekiant UAB „Kredito garantas“ teisėtų interesų, tokių kaip pavyzdžiui pareikšti ieškinius teisme, atlikti kitus teisės veiksmus, siekiant sumažinti nuostolius ar jų išvengti

5.2. Klientui atsisakius pateikti asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, UAB „Kredito garantas“ negalės suteikti paslaugų Klientui.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKĖJAI

UAB „Kredito garantas“ gauna duomenis iš žemiau nurodytų asmenų:

6.1. Tiesiogiai iš Kliento;

6.2. Ieškomų asmenų registro;

6.3. Negaliojančių dokumentų registro;

6.4. Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų, kreditų biurų, tame tarpe, bet neapsiribojant UAB „Creditinfo Lietuva“ bei kitų asmenų;

6.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos;

6.6. Nekilnojamojo turto registro;

6.7. Gyventojų registro;

6.8. Iš kitų fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų asmenų duomenis;

6.9. Iš juridinių asmenų, kai Klientas yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan. 

 1. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti perduodami šiems asmens duomenų gavėjams:

7.1. Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, teismai, antstoliai, notarai, mokesčių administratoriai, UAB „Kredito garantas“ veiklos priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

7.2. Kredito ir finansų įstaigos;

7.3. UAB „Kredito garantas“ susijusioms įmonėms, kiek tai būtinai sprendimų suteikti kreditą Klientui priėmimui, auditui atlikti, kitų teisinių priemonių vykdymui;

7.4. UAB „Creditinfo Lietuva“;

7.5. UAB „Egoup EU“;

7.6. Asmenims teikiantiems UAB „Kredito garantas“ pašto paslaugas, IT paslaugas, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas,  dokumentų archyvavimo paslaugas, reklamos, tiesioginės rinkodaros, rinkodaros paslaugas ryšio paslaugas, kuriantiems, teikiantiems, palaikantiems ir vystantiems programinę įrangą;

7.7. Teisininkams, auditoriams, konsultantams ir patarėjams;

7.8. Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (įskaitant, paskolų registrus, Gyventojų registrą, Nekilnojamojo turto registrą, Juridinių asmenų registrą, kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių registrų.

 1. PROFILIAVIMAS, AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, INFORMACIJOS APEI SKOLININKUS TEIKIMAS

8.1. UAB „Kredito garantas“ gali vykdyti Asmens duomenų profiliavimą, siekdamas automatiniu būdu įvertinti  Klientų savybes, atlikti prognozes, analizes, priskirti Klientus atskiroms grupėms. Profiliavimas naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu, informaciniams pranešimams atskiroms Klientų grupėms siųsti, automatizuotai priimant sprendimus, susijusius su kreditų teikimu, rizikos vertinimu ir valdymu.

8.2. Profiliavimas grindžiamas teisėtu UAB „Kredito garantas“ interesu, teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymu arba Kliento sutikimu.

8.3. UAB „Kredito garantas“ gali tvarkyti Asmens duomenis, siekdamas pagerinti ir supaprastinti teikiamų elektorinių paslaugų kokybę, t. y. tvarkomų Asmens duomenų pagrindu pritaikyti paslaugas Klientų naudojamiems įrenginiams arba teikti Klientui jam pritaikytus pasiūlymus.

8.4. Klientui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus UAB „Kredito garantas“ daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, UAB „Kredito garantas“ teikia informaciją apie Kliento tapatybę ir kredito istoriją, t. y. finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuvawww.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento Asmens duomenis siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Susipažinti su savo kredito istorija, asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei teisių įgyvendinimo tvarka Klientas galite apsilankę www.manocreditinfo.lt.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

9.1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina.

9.2. Asmens duomenis, surinktus sudarant su Klientu sutartį, tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi UAB „Kredito garantas“ paslaugomis, ir dar 10 metų po visiško įsipareigojimų UAB „Kredito garantas“ įvykdymo.

9.3. UAB „Kredito garantas“ priėmus sprendimą nesuteikti Klientui kredito ir nesudaryti su juo kredito sutarties, sprendimo priėmimo metu surinkti duomenys bei informacija bus sunaikinta ir saugoma nebus, tačiau Kliento užpildyta „Informacijos apie tvarkomus asmens duomenis“ forma ir Kliento pateikta paraiška (ar jos dalis) bus saugoma ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) mėnesių po tokio sprendimo priėmimo dienos. 

 1. KLIENTO TEISĖS

Klientas turi teisę:

10.1. Prašyti susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis;

10.2. Reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

10.3. Reikalauti apriboti Kliento Asmens duomenų tvarkymą, kol Kliento prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

10.4. Nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir kai jų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai;

10.5. Reikalauti ištrinti Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis tik Kliento sutikimu ir Klientas atšaukia sutikimą. Klientas neturi teisės reikalauti ištrinti jo Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra prievolės pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

10.6. Reikalauti perkelti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jei tai įmanoma, arba pateikti tiesiogiai Klientui patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos pateikė pats Klientas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

10.7. Atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

10.8. Pateikti skundą tiesiogiai UAB „Kredito garantas“ arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt.

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

11.1 Klientas turi teisę kreiptis į UAB „Kredito garantas“, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

11.2 UAB „Kredito garantas“ kontaktiniai duomenys skelbiami UAB „Kredito garantas“ interneto svetainėje www.kreditogarantas.lt.

 1. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

12.1 Klientai su šiai Politika gali susipažinti UAB „Kredito garantas“ skyriuose ir interneto svetainėje www.kreditogarantas.lt.

12.2 UAB „Kredito garantas“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politika, informuodamas Klientus apie pakeitimus paskelbiant UAB „Kredito garantas“ interneto svetainėje www.kreditogarantas.lt, ar informuojant Klientus el. paštu, ar kitu būdu (pvz., paskelbiant spaudoje) ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

Svarbi informacija!

Keičiasi Kredito garanto adresas Kaune!

Nuo šiol lauksime Jūsų:

K. Donelaičio g. 62/ Putvinskio g. 53, Kaunas 213 kabinetas, 2 aukštas