Klaipėda

+370 618 61111

Bendra informacija

[email protected]

SUTIKIMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI


1. Sutinku, kad UAB „Kredito garantas“ priimdama sprendimą dėl kredito suteikimo kreiptųsi ir gautų visą reikalingą informaciją apie mane, mano turtą, pajamas ir mano finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės (SODRA), VĮ Registrų centras, tame tarpe bet neapsiribojant Gyventojų registro, Turto arešto aktų registro, Nekilnojamojo turto registro, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banko administruojamų duomenų bazių, kitų valstybės institucijų, kitų asmenų ir naudotų gautus duomenis kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais išduodama man ar kitam asmeniui, už kurio prisiimamų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą aš laiduoju, kreditą. Jeigu su UAB „Kredito garantas“ nėra pasirašoma kredito sutartis, Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo galioja 12 mėn. nuo sutikimo pateikimo dienos;

2. Sutinku, kad UAB „Kredito garantas“ teiktų mano asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kitiems asmenims mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais bei nuolat atnaujintų mano asmens duomenis jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose.

3. Esu informuotas, kad šio sutikimo atšaukimas nepanaikina UAB „Kredito garantas“ teisės tvarkyti mano asmens duomenis taip, kaip nurodyta Informacijoje apie tvarkomus asmens duomenis.

INFORMACIJA APIE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

1. Jūsų duomenis tvarkys UAB „Kredito garantas“, juridinio asmens kodas 302667429, adresas Naujojo Sodo g. 1 A / 18 aukštas, Klaipėda, telefono Nr. +370 46 493964, el. pašto adresas [email protected]

2. Informacija apie tvarkomus asmens duomenis
Patvirtinu, kad:

2.1. kreipiausi į UAB „Kredito garantas“, siekdamas sudaryti kredito sutartį ir gauti kreditą;

2.2. esu informuotas, kad vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais – b) „tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“ ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“, UAB „Kredito garantas“ kreipsis į 2.3. papunktyje nurodytus registrus/asmenis, gaus, naudos, tvarkys ir keisis mano asmens duomenimis šiais tikslais:
• Kredito sutarčių sudarymas ir kreditų išdavimas;
• Sudaromų sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
• Rinkodaros vykdymas;
• Vidinės administracinės UAB „Kredito garantas“ veiklos vykdymas.

2.3. man buvo paaiškinta, kad UAB „Kredito garantas“, 2.2. papunktyje nurodytiems tikslams pasiekti, turi teisę/gali rinkti ir tvarkyti mano duomenis atlikdamas patikras žemiau nurodytuose registruose/gauti asmens duomenis iš kitų asmenų:
• Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
• Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar man išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais;
• Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, registrų, kredito/finansų įstaigų, kreditų biurų bei kitų asmenų – kaupiančių ir teikiančių duomenis apie mano finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymo istoriją – informaciją apie mano turimus finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, informaciją;
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie mano gaunamas pajamas ir darbovietę;
• Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie man priklausantį turtą;
• Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių.

2.4. esu informuotas apie savo teisę susipažinti su UAB „Kredito garantas“ tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, reikalauti peržiūrėti mano atžvilgiu priimtą sprendimą, kuris priimtas taikant automatinį duomenų tvarkymą, taip pat su teise į asmens duomenų perkeliamumą;

2.5. man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises galiu pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt;

2.6. esu informuotas, kad UAB „Kredito garantas“ priėmus sprendimą nesuteikti man kredito ir nesudaryti su manimi kredito sutarties, sprendimo priėmimo metu surinkti duomenis ir informacija bus sunaikinti ir saugomi nebus, tačiau ši informacija apie tvarkomus asmens duomenis ir mano pateikta paraiška (ar jos dalis) bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį, sudarius kredito sutartį, asmens duomenis bus saugomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo;

2.7. patvirtinu, kad su UAB „Kredito garantas“ asmens duomenų tvarkymo politika esu susipažinęs ir esu informuotas, kad galiu ją gauti UAB „Kredito garantas“ skyriuje arba interneto puslapyje www.kreditogarantas.lt.